Марина Романівна Черкашина-Губаренко: віртуальна виставка до ювілею

Марина Романівна Черкашина-Губаренко – український музикознавець, музичний критик, педагог, лібретист, поетеса. Доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України. Засновник і голова Київського Вагнерівського товариства. Автор численних наукових праць, переважно в галузі музичного театру.

На виставці представлена частина видань з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського – книги та статті, автором яких є Марина Романівна.

Книги

1. Вірші про музику і музикантів / Марина Черкашина-Губаренко. – [Харків : Акта, 2015]. – 118, [1] с.

2. Историческая опера эпохи романтизма : (опыт исследования) / М. Черкашина. – Киев : Муз. Україна, 1986. – 152 с.

3. Музика і театр на перехресті епох = Музыка и театр на перекрестке времен : зб. ст. : у 2 т. / М. Р. Черкашина-Губаренко. – Київ : Наука, 2002. – Т. 1. – 206 с. ; Т. 2. – 182 с.

4. Опера ХХ століття : нариси / М. Черкашина. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 208 с.

5. Оперний театр у мінливому часопросторі : до 100-ліття Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського ; 200-ліття з дня народж. Р. Вагнера / М. Черкашина-Губаренко. – Харків : Акта, 2015. – 391 с. : іл.

6. Творчі дебюти Жанни Колодуб / Марина Черкашина-Губаренко. – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 24 с.

7. Шум жизни / Марина Черкашина : [сб. стихов] / Марина Черкашина. – Киев : [Print Quick], 2008. – 223 с.

Автореферат, дисертація

8. Историческая опера первой половины XIX столетия. Проблемы интерпретации истории. Судьбы жанра : автореф. дис. … д-ра искусствоведения : специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Черкашина-Губаренко Марина Романовна ; Харьк. ин-т искусств им. И. Котляревского. – Киев, 1983. – 48 с.

9. Современная музыкально-психологическая драма: (о некоторых тенденциях развтия жанра) : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / М. Р. Губаренко ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; науч. рук. Б. М. Ярустовский. – Москва, 1971. – 325 с.

Статті

10. Ах, Нина, Ниночка / М. Р. Черкашина // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Акад. мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1999. – Вип. 6 : Musicae Ars et Scentia : книга на честь 70-річчя Н. О. Герасимової-Персидської. – С. 13–20.

11. «Байройт – 97» / Марина Черкашина // Музика. – 1997. – № 6. – С. 6–7.
Про фестиваль вагнерівських вистав у Байройті.

12. Вагнер в Мюнхене и Байройте / М. Р. Черкашина-Губаренко // Времен связующая нить : сб. посвящ. юбилею проф. Э. С. Барутчевой / М-во культуры Рос. Федерации, Санкт-Петербург. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 101–105.

13. «Вагнеровские университеты» Сергея Прокофьева / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2009. – Вип. 80 : Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи. – С. 232–242. – Библиогр.: 13 назв.

14. Вагнеровский фестиваль в Байройте: страницы истории / Марина Черкашина-Губаренко // Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, Каф. історії музики. – Харків, 2013. – [Вип.] 6 : Музика і театр в історичному часі та просторі. – С. 226–244. – Библогр.: 7 назв.

15. Вагнеровский фестиваль в Байройте: страницы истории / М. Черкашина // Київське музикознавство / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. муніцип. акад. ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2005. – Вип. 18 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 107–123.

16. Вихователь золотих голосів / Марина Черкашина // Музика. – 1973. – № 5. – С. 8–9.
Про педагога вокалу Харківського інституту мистецтв Тамару Яківну Веске.

17. Відомий і невідомий Россіні на фестивалі у Пезаро / М. Черкашина-Губаренко // Музика. – 2014. – № 5. – С. 60–63.

18. «Війна і мир» у Національній опері / М. Черкашина // Музика. – 2003. – № 3. – С. 10–12.

19. Вірність традиціям : враження від вистав Віден. опери / Марина Черкашина // Музика. – 1972. – № 1. – С. 8.

20. Віталій Губаренко – ескізи до портрета / М. Черкашина-Губаренко // Музика. – 2009. – № 3. – С. 26–29.

21. Віталій Губаренко і Стефан Турчак: зоряні часи творчої співдружності композитора та диригента-інтерпретатора / Черкашина-Губаренко М. Р. // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2019. – Вип. 124 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 170–182. – Бібліогр.: 7 назв.

22. Вначале была музыка / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – Вип. 98 : Світ музикознавства: стратегії, дискурси, сюжети : Олені Сергіївні Зінькевич присвячується. – С. 408–428.
У статті проаналізовано деякі події та вистави літнього фестивалю Баварської державної опери у Мюнхені 2010 року та простежено нові тенденції його розвитку.

23. «Воццек» А. Берга / М. Черкашина // Музыкальный современник : сб. ст. / [Комисссия муз. критики Союза композиторов СССР]. – Москва, 1977. – Вып. 2. – С. 206–243. – Библиогр.: 23 назв.

24. Встречи с Вагнером в городе Вагнера / М. Черкашина // Ференц Лист и проблемы синтеза искусств : сб. науч. тр. / «Харьковские ассамблеи», Ин-т музыкознания. – Харьков, 2002. – С. 189–200.

25. Деякі тенденції розвитку сучасного оперного театру / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2009. – № 3. – С. 17–22.

26. Дж. Мейербер и русская оперная культура 30–70-х годов XIX столетия / Черкашина М. Р. // Музыка Западной Европы XVII–XIX веков: творчество, исполнительство, педагогика : сб. науч. тр. / М-во образования Украины, Сум. гос. пед. ин-т им. А. С. Макаренко. – Сумы, 1994. – С. 49–67. – Библиогр.: 13 назв.

27. Диалог смыслов в современной интерпретации оперы барокко / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2006. – Вип. 59 : Смислові засади музичної творчості. – С. 11–18. – Библиогр.: 1 назв.

28. Диригентське виконавство / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2013. – № 3. – С. 146–147. – Рец. на кн.: Рожок В. І. Історія українського диригентського виконавства : творчість Стефана Турчака : навч. посіб. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – 328 с.

29. Дирижер Иван Шпиллер в зеркале писем / Марина Черкашина-Губаренко // Наследие: русская музика – мировая культура / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Каф. истории рус. музыки, Науч.-исслед. центр «Наследие». – Москва, 2009. – Вып. 1 : Сборник статей, материалов, писем и воспоминаний. – С. 578–599. – Библиогр.: 24 назв.

30. Дмитро Шостакович у Києві / М. Р. Черкашина-Губаренко // Музика. – 2007. – № 2. – С. 26–28.

31. Європейський оперний театр нового тисячоліття: шляхи оновлення / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2008. – № 1. – С. 118–125.

32. Забуте ім’я / М. Черкашина // Музика. – 1982. – № 4. – С. 30.
Про оперного композитора початку ХІХ ст. Гаетано Спонтіні.

33. Звучить музика Прокоф’єва / М. Черкашина // Музика. – 1984. – № 4. – С. 18.

34. Зингшпиль в наследии Шуберта / М. Черкашина-Губаренко // Франц Шуберт : к 200-летию со дня рождения : материалы междунар. науч. конф. / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Шуберт. о-во. – Москва, 1997. – С. 54–63. – Библиогр.: 14 назв.

35. «Игрок» С. Прокофьева / М. Черкашина // Из истории русской и советской музыки : [сб. ст.] / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Каф. истории музыки народов СССР. – Москва, 1976. – С. 274–310. – Библиогр.: 21 назв.

36. Известный и неизвестный Джоаккино Россини / Марина Черкашина-Губаренко // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Київ, 2002. – Вип. 27 : Й. Гайдн – І. Котляревський: мистецтво оптимізму. – С. 136–145. – Библиогр.: 1 назв.

37. История музыки в современных дискурсах / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2008. – Вип. 73  Музична творчість та наука в історичному просторі. – С. 3–9. – Библиогр.: 8 назв.

38. История музыки – воинствующая и торжествующая / Марина Черкашина // Музично-історичні концепції у минулому і сучасності : матеріали Міжнар. наук. конф. [«Ворзельські зустрічі – 95», травень 1995 р., смт. Ворзель, Київ. обл.]. – Львів, 1997. – С. 24–29. – Библиогр.: 7 назв.

39. Історія музики – вертикальний вимір і паралельні сюжети / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2018. – № 1. – С. 7–17.

40. «Кармен» повертається / М. Черкашина // Музика. – 2002. – № 3. – С. 10–11.

41. Классические оперные шедевры и парадоксы «режиссерского театра» / М. Черкашина // Музичне мистецтво і культура = Music art and culture : наук. вісн. / М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2011. – Вип. 14. – С. 9–20.

42. «Коміше Опер» у Києві / М. Черкашина // Музика. – 1984. – № 2. – С. 12–13.

43. «Леди Макбет Мценского уезда» или «Катерина Измайлова»? (по следам старых и новых дискуссий) / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2007. – Вип. 66 : Шостакович та XX століття : до 100-річчя від дня народж. – С. 154–165. – Библиогр.: 5 назв.

44. Лідке, У. Діалог з колегою : [бесіда з директором Музичної академії з м. Райнсберга (Німеччина), д-ром мистецтвознавства Ульріке Лідке про актуальні проблеми розвитку сучасної німецької опери / провела М. Черкашина] // Музика. – 1992. – № 4. – С. 10.

45. Любовь за границами жизни и смерти (еще раз о драматургическом потенциале монооперы Виталия Губаренко «Письма любви») / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2012. – Вип. 104 : Драматургічна організація музичного твору. – С. 120–130. – Библиогр.: 2 назв.

46. Майборода, Г. «Колись театр був моїм рідним домом…» : [останнє інтерв’ю композитора Г. Майбороди / провела М. Черкашина] // Музика. – 2004. – № 1/2. – С. 26–29.

47. Майстерність і натхнення / М. Черкашина // Музика. – 1975. – № 1. – С. 10.
Про нові твори Д. Колебанова – вокальний цикл «Пісні західних слов’ян» на вірші О. Пушкіна і Концерт для віолончелі з оркестром.

48. Метаморфози долі Оксани Петрусенко / М. Черкашина // Музика. – 2000. – № 4/5. – С. 26–28.

49. Мефистофель на подмостках русского музыкального театра и образ Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / М. Черкашина // Київське музикознавство / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. муніцип. акад. ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 46–56.

50. Мефистофель на подмостках русского музыкального театра и образ Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / М. Черкашина // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Музикознавство: з XX у XXI століття. – С. 73–82. – Библиогр.: 3 назв.

51. Мистецтво що викликає захоплення і дарує радість / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2012. – № 5. – С. 24–29.
Про Оперний фестиваль Россіні – міжнародний щорічний музичний фестиваль, який проходить в м. Пезаро (Італія), на батьківщині оперного композитора Джоакіно Россіні.

52. Музичний театр Віталія Губаренка – історичний контекст, риси драматургії / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2003. – Вип. 32, кн. 4 : Віталій Губаренко: сторінки творчості : статті, дослідження, спогади. – С. 5–33.

53. Музично-психологічна драма ХХ сторіччя / М. Черкашина // Музика. – 1971. – № 1. – С. 20–22.

54. Музыкальный театр А. Шёнберга и А. Берга и его влияние на украинский театр 1910–1920 годов / М. Черкашина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Київ, 2002. – Вип. 20 : Мистецтво: «від існуючого до виникаючого». – С. 229–242. – Библиогр.: 11 назв.

55. Мучениця нашого часу / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Акад. мистецтв України. – Київ, 2010. – Вип. 89 : Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства : Марині Романівні Черкашиній-Губаренко присвячується. – С. 163–177.
У статті проаналізовано складні шляхи утвердження в оперному репертуарі творів українських композиторів, починаючи з перших етапів становлення національної композиторської школи і до наших днів. Розглянуто причини кризового стану національного оперного репертуару протягом різних історичних періодів.

56. Натхнений світлом «Сонячного маестро» / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2013. – № 2. – С. 56–59. – Рец. на кн.: Рожок В. І. Стефан Турчак. – Київ : Либідь, 2012. – 240 с.

57. Наш Шостакович : (до 90-річчя від дня народж.) / Марина Черкашина // Музика. – 1996. – № 5. – С. 18–19.

58. «Нюрнберзькі мейстерзингери» Ріхарда Вагнера у сучасних режисерських інтерпретаціях / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2010. – № 2. – С. 25–35.

59. О некоторых современных тенденциях европейского музикального театра : (на примере Баварской национальной оперы) / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2005. – Вип. 43, кн. 2 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. – С. 105–117.

60. О чем нам расскажут оперные сюжеты: тристановские мотивы «Евгения Онегина» / Марина Черкашина // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2003. – № 28 : Семантичні аспекти слова в музичному творі. – С. 120–126. – Библиогр.: 1 назв.

61. Образи древнього Києва у вітчизняній опері / М. Черкашина // Музика. – 1982. – № 2. – С. 19–20.

62. Опера барокко: полифонический тип мышления и место музыки в синтезе искусств / Марина Черкашина-Губаренко // Трансформація музичної освіти і культури в Україні : матеріали наук.-твор. конф. присвяч. 90-річ. ювілею з дня заснування Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової / М-во культури і мистецтв України, Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2004. – С. 8–20.

63. Оперне свято у Мінську / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2012. – № 2. – С. 8–13.
Про вистави «Різдвяного оперного форуму», Мінськ (Білорусь), 2012 р.

64. Оперне свято у Мінську / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2014. – № 2. – С. 46–49.
Про вистави «Різдвяного оперного форуму», Мінськ (Білорусь), 2014 р.

65. Оперний Берлін через двадцять років / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2012. – № 3. – С. 17–22.

66. Оперные маргиналии Франца Шуберта / Марина Черкашина // Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. муніцип. акад. ім. Р. М. Глієра. – Київ, [1998]. – Вип. 1. – С. 177–189.

67. Оперный театр в Европе, ХХI век / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. орг. Нац. спілки композиторів України [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68 : Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – С. 171–177.

68. Оперный театр в пространстве меняющегося мира / Марина Черкашина-Губаренко // Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2012. – [Вип.] 5 : Музика у співдружності мистецтв та філософсько-естетична думка. – С. 68–79.

69. Оперы Генделя в зеркале теории и практики / Черкашина-Губаренко М. Р. // Мова і культура. – 2003. – Вип. 6, т. 7 : [Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. Мова сучасного мистецтва]. – С. 266–273. – Библиогр.: 5 назв.

70. Оперы Генделя в зеркале теории и практики / Марина Черкашина-Губаренко // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2004. – Вип. 33. – С. 355–366. – Библиогр.: 11 назв.

71. Оперы Генделя в зеркале теории и практики / Марина Черкашина-Губаренко // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісн. / Держ. центр театр. мистецтва ім. Леся Курбаса, Ін-т проблем сучас. мистецтва Акад. мистецтв України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 57–68. – Библиогр.: 11 назв.

72. «Орлеанська діва» Чайковського і велика історична опера / М. Черкашина // Чайковський та Україна / М-во культури України, Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1991. – С. 184–196.

73. Пам’яті В. Сокальського / М. Черкашина // Музика. – 1983. – № 5. – С. 32.

74. Пам’яті композитора / М. Черкашина // Музика. – 1989. – № 5. – С. 8–9.
Про роботу наукової конференції, присвяченої творчості М. П. Мусоргського, м. Великі Луки (Псковська обл., Росія).

75. Портрет по памяти на границе времени и пространства / М. Черкашина // Отражения музыкального театра : сб. ст. и материалов к юбилею Л. Г. Данько / Санкт-Петербург. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург, 2001. – Кн. 2. – С. 260–267.

76. Поэтика музыкальных жанров и социально-исторический процесс / М. Черкашина // Музыкальное мышление: проблемы анализа и моделирования : сб. науч. тр. / М-во культуры УССР, Киев. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Киев, 1988. – С. 17–24.

77. Прошлое – настоящее – будущее в мифологической концепции «Руслана и Людмилы» / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2004. – Вип. 33 : Музика у просторі культури. – С. 149–159. – Библиогр.: 7 назв.

78. Режисер народився – вітаймо його / Марина Черкашина // Art line. – 1998. – № 9. – С. 30–31.
Про світові постановки опери Пуччіні «Богема».

79. Режисер-постановник і автор-інтерпретатор у сучасному балетному театрі / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – Вип. 95 : Проблеми музичної інтерпретації. – С. 26–34.

80. Режисер-постановник та автор-інтерпретатор у сучасному балетному театрі / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2011. – № 2. – С. 17–23.

81. Ріхард Вагнер і український театр 20-х років / Марина Черкашина // Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення : (за матеріалами міжнар. симп.) : зб. ст. / [Спілка композиторів України, Ін-т нім. музики на Сході (Німеччина)]. – Київ, 1998. – С. 258–267. – Бібліогр.: 16 назв.

82. Ріхард Вагнер. Лесь Курбас. Театр майбутнього : до 110-річчя з дня народж. Л. Курбаса / М. Черкашина // Art line. – 1997. – № 2. – С. 6–7.

83. Ріхард Вагнер, Лесь Курбас і театр майбутнього / Марина Черкашина-Губаренко // Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ ; Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 2 : На пошану доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України Алли Терещенко. – С. 152–157. – Бібліогр.: 5 назв.

84. Родион Щедрин. Эскизы к портрету / М. Черкашина // Музыкальный современник : сб. ст. / [Комиссия по музыковедению и муз. критике Союза композиторов СССР]. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 5–39. – Библиогр.: 6 назв.

85. «Руслан и Людмила» в эстетике современного оперного театра / Марина Черкашина-Губаренко // М. И. Глинка : материалы науч. конф. / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербург. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Москва, 2006. – Т. 2. – С. 196–205.

86. Самоїле, О. Одеський оперний і його керманич : [бесіда з головним диригентом і музичним керівником Одес. Нац. акад. театру опери і балету (з 2009 по 2019 рр.) Олександром Самоїле / провела Марина Черкашина-Губаренко] // Музика. – 2013. – № 6. – С. 62–65.

87. Симфонія життя і смерті Оксани Петрусенко / М. Черкашина // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2002. – Вип. 16 : Культурологічні проблеми української музики : (наукові дискурси пам’яті академіка І. Ф. Ляшенка). – С. 208–216.

88. Слово, музика и действие в украинской опере XX веке / М. Черкашина-Губаренко // Екатерина Александровна Ручьевская : к 90-летию со дня рождения : сб. ст. / Санкт-Петербург. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. теории и истории муз. форм и жанров. – Санкт-Петербург, [2012]. – С. 61–78.

89. Смак, фантазія, культура. Англійська Національна опера в Києві / М. Черкашина // Музика. – 1990. – № 5. – С. 6–7.

90. Советская историко-революционная опера – движение во времени : (по следам опер. дискуссий 30-х годов) / М. Черкашина // Советский музыкальний театр: проблемы жанров / [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР]. – Москва, 1982. – С. 64–95. – Библиогр.: 21 назв.

91. Советская опера вчера и сегодня: проблемы интерпретации современной темы / М. Черкашина // Музыкальное искусство и формирование нового человека. – Киев, 1982. – С. 63–77.

92. Сторінки європейського оперного літа / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2013. – № 6. – С. 34–39.
Про Мюнхенський оперний фестиваль та серпневий музично-театральний сезон Зальцбурга.

93. Структурний аналіз оперного твору / М. Р. Черкашина-Губаренко // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2009. – № 2. – С. 56–67 ; № 4. – С. 142–153.

94. Творчество Глинки в европейском контексте / Черкашина-Губаренко М. Р. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / М-во мистецтва та культури України, Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 7–13. – Библиогр.: 1 назв.

95. Театр вимагає перебудови / М. Р. Черкашина-Губаренко // Музика. – 1988. – № 4. – С. 2–4.

96. Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2008. – № 3. – С. 11–13.

97. Фаустианская модель и архетипы бессознательного в опере ХIX века / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2000. – Вип. 13 : Чотири століття опери: оперні школи ХІХ–ХХ ст. – С. 4–12. – Библиогр.: 4 назв.

98. Феномен композитора у сучасній музичній творчості та специфіка творчого процесу / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр., присвяч. ювілею проф. Тамари Гнатів / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2006. – Вип. 44 : Музика XX століття: погляд із XXI. – С. 46–56. – Бібліогр.: 1 назва.

99. Фрідріх Ніцше – філософ і музикант / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2000. – Вип. 12 : Історія музики в минулому і сучасності. – С. 228–240. – Бібліогр.: 10 назв.

100. Харківська музична школа: історичні шляхи, визначні постаті / Марина Черкашина-Губаренко // Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Вип. 1 : На пошану доктора мистецтвознавства Лю Пархоменко. – Київ, 2005. – С. 58–63. – Бібліогр.: 2 назви.

101. Харьковские премьеры Виталия Губаренко / Марина Черкашина // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2003. – Вип. 32, кн. 4 : Віталій Губаренко: сторінки творчості : статті, дослідження, спогади. – С. 188–190.

102. Хореографічна версія літературної класики / М. Черкашина // Музика. – 1988. – № 2. – С. 7–9.