2021, Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії

Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії

Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки, м. Одеса, 15 березня – 23 квітня 2021 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 308 с.
http://music-art-and-culture.com/advanced_training.pdf

Зміст:

Композиторська інтерпретація вірша Сапфо у романсі для сопрано соло та марімби Оксани Тадеуш / Агеєв О. Т.

Володимир Крайнєв – національне культурне надбання України / Алтухов В. М.

Твори для гобоя Віталія Губаренка та Ірини Губаренко в аспекті збагачення репертуару виконавців / Базан О. Ю.

Особливості втілення поезії М. Вороного у солоспівах Я. Ярославенка / Басса О. М.

Досвід організації навчального процесу з фахових дисциплін за спеціалізацією «Музикознавство» в карантинних умовах / Беліченко Н. М.

Українське бароко і поліфонія на прикладі хорового концерту М. Березовського «Не відкинь мене у старості» / Береш А. І.

Мистецтво «бельканто»: історичний шлях від витоків до сучасного оперного вокального виконавства / Білий В. І., Архіпова Н. Є.

Мистецтво акомпанементу: принципи виконання ансамблевої музики доби бароко / Бондар Л. М.

Третій фортепіанний концерт О. Костіна: в дзеркалі сучасності / Васильєва О. В.

Культурологічний підхід у фаховій підготовці музиканта / Верещагіна-Білявська О. Є.

Транскрипції органних творів для баяну (на прикладі «Готичної сюїти» Л. Боельмана) / Волошин М. В.

Музична культура як вид інформаційної діяльності / Вороновська О. В.

Принципи роботи над поліфонічними творами у фортепіанному класі ДМШ / Гаврилюк С. Є. .

Стабілізаційні процеси в музичній освіті України у 1930-х роках / Гнатюк Л. А.

Проблематика музичного строю в контексті сучасного теоретичного осмислення / Гошко І. В.

Про особливості учня в сучасному віртуальному мистецькому освітньому процесі / Гринишин М. В.

Теорія інтертекстуальності у світлі сучасних музикознавчих поглядів / Грібінєнко Ю. О.

Новатори флейтового мистецтва (кінець ХХ–ХХІ ст.) / Данильченко Ю. А.

Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «арт-домінанта» як чинник розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні та світі / Данилюк Я. В.

Соната для тромбона другої половини ХVI – початку XIX століть в контексті історичних та національних традицій розвитку жанру / Дубка О. С.

Естрадно-джазовий напрям в контексті розвитку cучасного українського баянно-акордеонного репертуару / Дяченко Ю. С.

Дистанційна підготовка майбутніх концертмейстерів у педагогічних закладах вищої освіти: виклики та реалії сьогодення / Екман М. С.

Питання методології аналізу музичних творів у контексті сучасної музики / Жадик І. С.

Модель музичного простору в контексті жанрово-стильового мислення композитора: пам’яті Юлії Гомельської / Завгородня Г. Ф.

Стильові виміри музичного мистецтва ІІ половини ХІХ ст. / Іванова І. Л.

Психологічні особливості професійної діяльності диригента студентського хорового колективу / Кашперська В. В.

Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання: комунікативні аспекти / Кириленко Я. О.

Цикл «Чарівний ріг хлопчика» як феномен німецької культури XIX століття та його камерно-вокальні проекції / Книшова Т. П.

Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича в методиці розвитку музично-творчих здібностей дітей / Коваль С. М.

Завдання концертмейстера, працюючого зі студентами-вокалістами / Кондрат’єва Т. І.

Питання філософії музики в діалогічному просторі сучасної музикології / Коновалова І. Ю.

Розвиток жанру «соло з оркестром» у мистецькій освіті та виконавстві на домрі / Костенко Н. Є.

Основоположні принципи підбору педагогічного репертуару в питаннях виховання сучасного естрадного співака / Кравець Н. В., Роменський Ю. М.

Принципи «дзен» у флейтовій культурі другої половини XX століття / Кравченко Н. Ю.

Микола Лисенко в поетичному ужинку галичан / Кузнецова О. О.

Музичний театр А. Рубінштейна у річищі духовно-етичних настанов творчості композитора / Кулієва А. Я.

Особливості підготовки студентів в концертмейстерському класі до виконання камерно-вокальних творів на вірші Г. Гайне / Липецька М. Л.

Художні пошуки В. Верховинця в контексті деяких загальнокультурних тенденцій його часу / Личковаха І. М.

Дисципліна «Музична акустика» в системі сучасної фахової підготовки музиканта в закладах вищої освіти / Лігус В. О.

Теоретичні засади формування навичок вокаліста у системі сучасної музичної освіти / Лобода Л. М.

Творчий внесок Г. Г. Нейгауза у розвиток української педагогіки та виконавства / Лопатецька Л. В.

Творчий практикум у навчальному курсі «Гармонія» для студентів виконавських спеціалізацій: мета, завдання, перспективи / Малий Д. М.

Кантилена як основа співу / Мальцева О. В.

Виконавське мислення здобувача-піаніста / Мамикіна А. І.

Музично-теоретичні погляди та педагогічна діяльність Г. М. Вірановського / Марік В. Б.

К проблематике голоса расширенного диапазона: исторический и методологический аспекты / Мирзоян Е.

Освоєння основ теорії музики як базова складова в навчанні студентів хореографів. Кінестетичний підхід / Мікулінська О. С.

Музична освіта і дистанційне навчання / Моїсеєва Г. Г.

Художньо-стильові особливості фортепіанної творчості Л. Ревуцького як складової у виконавській підготовці майбутнього вчителя / Москвічова Ю. О.

Принципи дедуктивного методу творення музики у класі композиції ВНЗ України / Мужчиль В. С.

«Калейдоскоп» Юрія Щуровського як складова фортепіанного репертуару учнів початкових мистецьких шкіл / Мялькіна Н. О.

Концепт простоти у визначенні творчих інтенцій «нової простоти» / Овсяннікова-Трель О. А.

Луїджі Джервазі як представник інституту капельмейстерів одеської опери / Остроухова Н. В.

Розширена техніка в композиціях для фаготу соло кінця ХХ – початку ХХІ століття / Пастухов О. В.

Новітні технології навчання у мистецькій школі / Пілігромова А. Л.

Навчальний курс «Методика викладання поліфонії» в системі фахової підготовки студентів-музикознавців і композиторів: сучасні напрямки вищої музичної освіти (освітній ступінь бакалавр) / Пінчук О. Г.

Історичні віхи леґітимації фонематичного письма / Полтавцева Г. Б.

Взаємовплив композиторської і виконавської діяльності в творчій лабораторії С. Рахманінова / Попов Ю. К.

Розвиток музично-ритмічного чуття, читання з листа та технічних здібностей учнів класу ударних інструментів початкової школи / Прохніцький М. М.

До проблеми виконавської підготовки студентів-піаністів у закладах вищої освіти / Птушкін В. М.

Проблеми концертмейстерської інтерпретації фортепіанних перекладень / Радієвська О. В.

Бубон у народів півночі / Рало Г. О.

Особливості звукоутворення на маримбі / Рало О. М.

Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до формування ціннісних орієнтацій підлітків у межах неформальної освіти / Реброва Г. О.

Виховання музиканта на уроках музичної літератури / Репецька В. Г.

Репертуар як основа майстерності студента. Деякі питання його накопичення / Руденко Н. І.

Роль тональності у концертно-інтерпретаційній діяльності виконавця / Сагалова Г. В.

«Українська поема» Євгена Станковича в сучасному освітньому процесі сольного та ансамблевого музикування / Сіренко Є. І.

Психологічна підготовка до публічного виступу / Скребцова Н. Г.

Художньо-наративні стратегії педагогічного дискурсу / Степанова Л. В.

Коучинговий підхід до викладання музично-теоретичних дисциплін в закладах вищої педагогічної освіти / Строгаль Т. Ю.

Про специфіку фортепіанного звуковедіння / Сутулова Н. О.

Міждисциплінарні зв’язки у практиці сучасної музичної освіти України / Сюта Б. О.

Особливості Формоутворення В «Каліграфіях» № № 1, 2, 3 Реза Валі / Таваккол Ехсан

Вплив дикції на звуковедення та вокальну позицію / Темченко І. А.

Інтонаційна драматургія музичного твору та її вплив на формування виконавського стилю / Тимофеєва К. В.

Система музичної освіти в Європі та в Україні: спільне та відмінності. Порівняльний аналіз практичного досвіду / Удовиченко М. М.

Освіта та виклики часу: функціонування системи музичної освіти Східної Галичини в умовах ІІ світової війни / Фішер Т. П.

Музикознавча експлікація: мистецько-педагогічний контекст / Хмелевська І. О.

Добре забуте «старе» – спроба адаптації методичних ідей Йоганна Йоахіма Кванца для роботи з учнями спеціалізованої музичної школи / Ходан З. А.

Проблеми подолання сценічного хвилювання у вокальному виконавському мистецтві / Цимбалюк О. В.

Скрипкове академічне музичне виконавство другої половини ХХ – початку ХХI століття: технічний аспект / Чайка П. Ю.

Образ Femme fatale в оперному мистецтві доби модернізму і на сучасній оперній сцені (на прикладі «Вогняного янгола» С. Прокоф’єва і «Лулу» А. Берга) / Черкашина-Губаренко М. Р.

Різноманіття прийомів вібрато і способи їх застосування / Чернявський І. В.

Музичний ліцей в системі мистецької освіти в Україні: стратегія та перспективи розвитку / Чистякова Н. В.

Творчі та педагогічні аспекти діяльності концертмейстера-піаніста / Шарапа Т. Л.

Стильові аспекти виконавського аналізу в курсі ЧХП (читання хорових партитур) / Шатова І. О.

Вплив уроків вокалу на фізичний і емоційний розвиток дитини / Шкоруда Ю. Ю.

Актуальність впровадження курсу «Музична терапія» в систему підготовки студентів фахової передвищої та вищої мистецької освіти / Шнурова Ю. А.

«Самсон» Г. Ф. Генделя в контексті специфіки відтворення біблійної тематики / Шпак Г. С.

Актуальність розвитку навичок читання з листа в підготовці піаніста-концертмейстера / Щербаков Ю. В.

Формування професійних навичок у клавірному терцеті / Щербакова О. К.

Про деякі особливості дистанційного навчання індивідуальних занять у класі спеціального фортепіано / Юшкевич С. Ю.

Чинники становлення симфонічної музики Китаю / Ян Цзюнь

Специфіка функціонування аплікатурно-позиційного мислення баяніста / Ященко І. А.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.