Корній, Лідія Пилипівна (1942-)

Корний Лидия Филипповна, Kornij Lidiya Pilipivna

05.09.1942 –

музикознавець, педагог.

Доктор мистецтвознавства (1993), професор (1994).

Закінчила Львівську консерваторію (1966; кл. С. Людкевича) та аспірантуру при Київській консерваторії (1975; кер. О. Шреєр-Ткаченко). Від 1975 р. викладає у Національній музичній академії України: від 1993 р. – професор кафедри історії української музики, від 2006 р. – теорії та історії культури.

Джерела: ЕСУ, Wikipedia, VIAF, ISNI, WorldCat

Твори у Бібліотеці НМАУ ім. П. І. Чайковського

 1. Корній, Л. П. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця XVI – XVII ст [Ноти] / Л.П. Корній, Л.А. Дубровіна. — Київ, 1998. — 325с. — (Нац. муз. Акад. Укр. ім. Чайковського ; З історії муз. спадщини України).
 2. Корній, Л. П. Джерелознавство історії української музичної культури [Текст] / Лідія Пилипівна Корній. — Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2019. — 312 с. : іл.
 3. Корній, Л. Історія української музики [Текст]. Частина 1. : Від найдавніших часів до середини XVIII ст. / Л. Корній. — Київ : Видавництво М.П.Коць, 1996. — 316 с. : іл. — ISBN 5-87534-162-9
 4. Корній, Л.  П. Історія української музики [Текст]. Частина 2. : Друга половина XVIII ст. / Л. П. Корній. — Київ : М.П.Коць, 1998. — 388 с. — ISBN 966-581-082-0
 5. Корній, Л. Історія української музики [Текст]. Частина 3. : ХІХ ст. / Л. Корній. — Київ : Видавництво М.П.Коць, 2001. — 480 с. — ISBN 966-7714-79-9
 6. Корній, Л. Історія української музичної культури [Текст] : підручник для вищих навч.закладів: до 100-річчя НМАУ ім. П.І.Чайковського / Л. Корній, Б. Сюта. — Київ : НМАУ Ім. П.І. Чайковського, 2011. — 736 с. : іл.
 7. Корній, Л. П. Історія української музичної культури від давнини до початку XX століття [Текст] / Л. П. Корній. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 364 с.
 8. Корній, Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки [Текст] / Л. Корній, Б. Сюта. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 592 с. : іл.
 9. Корній, Л. П. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – XVIII ст [Текст] / Л. П. Корній. — Київ, 1993. — 188 с. : ноти.

***

 1. Корній, Л. П. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини XVIII ст. [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Корній Лідія Пилипівна; Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського, Спец. вч. рада Д 092.14.01. — Київ, 1993. — 39 с.
 2. Корній, Л.  П. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини XVIII ст [Текст] : дис. … докт. мистецтвознав.: 17.00.02 / Л. П. Корній ; Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського. — Київ, 1993. — 298 с.

***

Корній, Л. П. Андрій Ольховський. Повернення із забуття [Текст] / Лідія Корній // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — Випуск 113 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1923 — 1941). — С. 14—23.

Корний, Л. Артем Ведель (1767-1808) [Текст] / Л. Корний // Gazeta Festiwalowa : Gazeta XXXVI Medzynarodowego Festiwa lu Muziki cerkjewnej-“Yajnowka 2017”. — 2017. — №1(42). — С.17.

Корній, Л. Артем Ведель у контексті української культури другої половини ХVIII ст [Текст] / Л. Корній // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — 2001. — Вип. 11 : Постать Артема Веделя в історико-культурному контексті. — С. 89-93.

Корній, Л. Деякі методологічні проблеми дослідженя давньої української музичної культури в міжнаціональних зв’язках [Текст] / Л. Корній // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2005. — № 36. Кн. 1 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. — С. 33-43.

Корній, Л. П. Деякі теоретичні питання музично-історичного джерелознавства [Текст] / Лідія Корній // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; Центр музичної україністики. — Київ, 2006. — Випуск 35. — С. 5—14.

Корній, Л. П. Дмитро Бортнянський у контексті української культури [Текст] / Лідія Корній // Музична україністика: сучасний вимір : міжвідомчий збірник наукових статей / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. — Київ, 2009. — Випуск 4 : На пошану доктора мистецтвознавства, професора Марії Загайкевич. — С. 76—82.

Корній, Л. До питання методології досліджень українсько-болгарських музичних взаємозв’язків [Текст] / Л. Корній // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. — Київ : Музична Україна, 1976. — Вип. 11. — С. 81-92.

Корній, Л. До проблеми музично-текстологічного вивчення нотолінійних Ірмолоїв української традиції XVII – XVIII ст. [Текст] / Л. Корній // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2006. — № 41. Кн. 2 : Старовинна музика: сучасний погляд. — С. 87-93.

Корній, Л. П. До питання про українсько-болгарські музичні зв’язки [Текст] : (“Болгарський” розспів у рукописах України кінця XVI — XVII ст.) / Л. Корній // Українське музикознавство [Текст] : (науково-методичний міжвідомчий щорічник). — Київ, 1975. — С. 122—127.

Корній, Л. До питання про українсько-польські музичні зв’язки XVI-XVII ст [Текст] / Л. Корній // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. — Київ : Музична Україна, 1971. — Вип. 6 : Українська музична культура XVI-XVIII сторіч. Матеріали симпозіуму (5-9 квітя 1969 року, Київ). — С. 101-110.

Корній, Л. Еволюція музичної виразності православного співу української традиції у зв’язку зі змінами нотного письма [Текст] / Л. Корній // Музична україністика: сучасний вимір: : Вип.5:Зб. наук. ст. на пошану композиторки, канд. мистецтвознавства, засл.діячки мистецтв України Богдани Фільц / Фільц Б., про неї, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2010. — С.252-255.

Корній, Л. П. “Жіноча” лірика в романсах М. Лисенка на тексти Г. Шевченка [Текст] / Л. П. Корній // Українське музикознавство : міжвідомчий науково-методичний збірник. — Київ, 1992. — Вип. 27 : До 150-річчя з дня народження М. В. Лисенка. — С. 156-164.

Корній, Л. П. Київські латиномовні поетики XVII — першої половини XVIII ст. про музику в драмі [Текст] / Л. Корній // Український музичний архів : документи і матеріали з історії української музичної культури / упорядкування та загальна редакція Михайла Степаненка. — Київ, 1995. — Випуск 1. — С. 20—28.

Корній, Л. М. Лиcенко в контексті європейського музичного Романтизму (Західна і Центральна Європа) [Текст] / Л. Корній // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / НМАУ ім. П.І. Чайковського; Центр музичної україністики. — Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2003. — Вип. 32 : До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка. — С. 16-27.

Корній, Л. П. Лютнева музика епохи Ренесансу та її роль у розвитку музичного мистецтва Польщі, України і Білорус іX VI-XVII cтоліть [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал / Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського; Пясковс. — К., 2012. — № 4(17). — С.55-61.

Корній, Л. П. Микола Лисенко як творець української національної моделі романтичного стилю [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал / Лисенко М.В., про нього; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського; Рожок В.І. — К., 2012. — № 2(15) 2012 : До 170-річчя від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка. — С.11-18.

Корній, Л. П. Ольховський Андрій Васильович [Текст] : (28.VIII.1899 — 15.II.1969) музикознавець, композитор, викладач / Лідія Корній // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : [збірник статей] / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2013. — Випуск 101 : Зі спадщини майстрів, книга друга : До 100-річчя Київської консерваторії — НМАУ ім. П. І. Чайковського. — С. 447 —449.

Корній, Л. П. Освітні заклади нового типу й українська музична культура епохи Бароко [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал / Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського; Рожок В.І. — К., 2012. — №1(14)2012. — С.56-70.

Корній, Л. П. Пасіонарність особи Миколи Лисенка в умовах заблокованості української національної культури [Текст] / Л. П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал: / ред. кол.: Рожок В. І., Антонюк В. Г., Антонюк О. В. та ін. — Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2017. — № 4 (37) 2017 р. — С. 15-26.

Корній, Л. П. Проблема зв’язку мистецтв в українській художній культурі XVIІ — першої половини XVIIІ ст. [Текст] : (шкільний театр і музичне мистецтво) / Л. П. Корній // З історії української музичної культури [Текст] : тематичний збірник наукових праць / Міністерство культури України, Київська державна консерваторія імені П. І. Чайковського. — Київ, 1991. — С. 37—46.

Корній, Л. Проблема національного в українській духовній музиці різних історичних періодів [Текст] / Л. Корній // Мистецтвознавство України : Зб.наук.праць / Нац. академія мистецтв України. — Київ : Муз. Україна, 2010. — Вип. 11. — С.33-37.

Корній, Л. П. Проблема національної ідентичності української музичної культури (на прикладі духовної музики) [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії імені П.І.Чайковського.До 95-річчя Національної музичної академії імені П.І.Чайковського:Науковий журнал / (М-во культури і туризму України.НМАУ ім.П.І.Чайковського). — К., 2008. — №1. — С.97-105.

Корній, Л. Проблеми стильових нашарувань в українській музиці кінця XVI-XVII століть (окремі спостереження) [Текст] / Л. Корній // Записки наукового товариства ім.Шевченка. Т. ССLVІII: Праці Музикознавчої комісії / Ред. О.Купчинський. — Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2009. — С.44-49.

Корній, Л. П. Проблема стильового нашарування в українській музиці кінця ХVI-XVII ст [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал / Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського; Рожок В.І. — К., 2009. — №1(2)2009. — С.40-45.

Корній, Л. Рец.на кн.: Шуміліна Ольга Стильва динаміка української духовної музики XVII-XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій).-Донецьк:Браво,2012.-299с [Текст] / Л. Корній // Український гуманітарний огляд / Києво-Могилянська академія; Корній Л.П., про неї. — [К.] : Смолоскип, 2013. — С.229-233.

Корній, Л. Тадей і Максим Рильські та Микола Лисенко: вплив середовища на формування особистості [Текст] / Л. Корній // Народна творчість та етнологія. — 2020. — № 3 (385). — С. 94-103.

Корній, Л. П. Тарас Шевченко і Микола Лисенко: націокультурні та музично-стильові рефлексії [Текст] / Л.П. Корній // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал / Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського;. — К., 2014. — №1 (22) 2014. — С.15-25.

Корній, Л. Тарас Шевченко та Микола Лисенко в націокультурному контексті [Текст] / Л. Корній // Українська музика : Науковий часопис. Щоквартальник / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. — Львів : ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2014. — Число 2(12). — С.8-18.

Корній, Л. Українська шкільна драма XVII -першої половини XVIII століття як предтеча національного музично-драматичного театру [Текст] / Л. Корній // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — Вип. 89 : Современный оперный театр и проблемы опероведения. Марине Романовне Черкашиной-Губаренко посвящается. — С.446-460.

Корній, Л. Українська шкільна драма XVII-XVIII століть: проблема інтерпретації музичного компонента [Текст] / Л. Корній // Народна творчість та етнологія. — 2020. — № 4 (386). — С. 102-113.

***